Protokoll, extra medlemsmöte, Piratpartiet Uppsala län, 24 juni 2014

Närvarande medlemmar voro:
Mikael Holm, Henrik Brändén, Sergej Brändén, Sara Hage, Hampus Berg, Elin Hammarberg, Joakim Rosqvist, Aleksander Lundkvist, Anders Andersson, Klas Jönsson, Mårten Fjällström

§ 1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Mårten Fjällström förklarade mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av röstlängd
Konstaterades att samtliga närvarande utom Joakim Rosqvist är medlemmar i PP Uppsala län och därmed har rösträtt.

§ 3. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Mikael Holm.
Till mötessekreterare valdes Mårten Fjällström.
Till justerare valdes Anders Andersson och Sara Hage.

§ 4. Mötets behörighet
Kallelse skickades ut 5 juni, och ska enligt stadgarna gå ut två veckor före mötet. Konstaterades därför att mötet är behörigt utlyst.

§ 5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 6. Piratpartiets Uppsala läns landstingspolitik
Mötet beslöt
att anta bilagd landstingspolitisk plattform för Uppsala kommun.
att ge sekreteraren rätt att vid behov justera språket.

§ 7. Mötets avslutande
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

Bilaga: Piratpartiets landstingspolitiska plattform i Uppsala län inför valet 2014

Piratpartiet  arbetar för ett fritt samhälle som värnar om människors rättigheter. Piratpartiet vill göra Uppsala  läns landsting till ett  föregångslän på vägen till det välfungerade  kunskapssamhället.

Sjukvård

Vi  har en vision om en sjukvård där tekniken underlättar  verksamheten,  där organisationen ger vårdpersonalen de bästa  möjligheterna för att  utföra sina jobb och där en genomtänkt policy för  integritet genomsyrar  verksamheten.

Organisation

Vi  anser att det viktigaste för sjukvårdens organisation är att alla delar av vården har ett välfungerande samarbete och att resursfördelningen sker med de mest behövande patienterna i åtanke.

 • Landstinget ska fortsätta arbetet med att integrera vårdkedjan för patienter som behöver besöka många instanser.
 • Landstinget  ska utforma sina ersättningssystem så att behövande patienter  med kroniska  sjukdomar och multipla kroniska sjukdomar ger adekvat  ersättning till  vårdenheterna.
 • Landstinget ska permanenta den försöksverksamhet som idag finns med ett center för sällsynta diagnoser.

Teknik

 • Landstinget ska använda fri programvara och öppna standarder.
 • Landstinget ska sträva efter att göra det enkelt för äldre  att   utnyttja de nya möjligheter den moderna informationstekniken skapar.
 • Landstinget ska efterfråga system som är anpassade efter äldre och funktionsnedsattas särskilda behov. Datorsystem måste göras tillgängliga för funktionsnedsatta, som  inte bara ska kunna vara brukare av systemen, utan också administratörer.

Integritet och privatliv

Välfungerande  skydd för privatlivet i kontakter med vården är både  viktiga för  individens välbefinnande och för individens vilja att ge  vårdpersonalen  all relevant information.

 • Landstinget ska ha ett journalsystem som inte ger mer access än vad som är nödvändigt för vården.
 • Landstinget ska inte motsätta sig att patienter begär gamla journaler förstörda.
 • Landstinget ska verka för att på sikt gå över till att ha journalsystemet skiljt från internet.
 • Landstinget ska inte tillåta dokusåpor i sjukvårdsmiljöer.
 • Landstinget  ska verka för att vård av papperslösa blir en realitet  och att de vårdsökande inte fastnar i ett moment 22 där de ska  bevisa  att de är papperslösa.
 • Landstinget ska verka för skademinimering för missbrukare. Därför är vi för sprututbyten och utökad möjligheter till vård för missbrukare.
 • Landstinget  ska bara efterfråga personnummer när det är medicinskt nödvändigt – vid  diagnos och  behandling, inte vid enkel rådgivning.

Trafik

Landstinget har en nyckelroll i länstrafiken. En kollektivtrafik utan integritetskränkningar är viktigt för att kunna vistas i det  offentliga  rummet utan att övervakas.

Kollektivtrafiken  finansieras med en blandning av skatt och avgifter.  Det är tydligt att  årets avskaffande av stadskorten i Uppsala medfört  att det där blivit  orimligt dyrt, samtidigt som sänkningen av priset på  länskort var  välbehövlig.

 • Landstinget ska tillse att film från övervakningskameror raderas skyndsamt när den inte längre behövs.
 • Landstinget ska tillse att elektronisk betalning inte går att koppla till enskildas resemönster.
 • Avgiften för kollektivtrafik ska halveras, för att införa helt skattefinansierad kollektivtrafik på lång sikt.
 • Landstinget ska verka för att kollektivtrafiken har så låga koldioxidutsläpp som möjligt.Vi stödjer satsningar på miljövänliga drivmedel för bussarna.
 • Landstinget ska verka för ökat samarbete om biljettsystem med andra länstrafikbolag.

Forskning

Uppsala landsting har en viktigt roll i den medicinska  forskningen i regionen. Piratpartiet vill att landstinget använder sin  roll för att bidra till  spridandet av kunskap.

 • Landstinget ska verka för att öppen nätpublicering – Open Access – premieras i den medicinska forskningen.
 • Landstinget ska verka för att upphandlingar gynnar företag som bidrar till fritt spridandet av kunskap.

Kultur

Delad  kultur är en av Piratpartiets grundfrågor. Piratpartiet  vill att  upphovsrätten anpassas till det digitala samhällets möjligheter  och att  särskild uppmärksamhet ägnas åt hur kulturspridning kan  främjas.

 • Landstinget  ska så långt som möjligt se till att all kultur  landstinget  finansierar ska digitalisera sina samlingar och produktioner, och göra dem tillgängliga för alla över nätet.
 • Landstinget ska i upphandling som inkluderar upphovsrättsligt skyddade verk premiera verk som släppts under öppna licenser.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>