Protokoll fört vid uppstartsmöte för Piratpartiet i Uppsala län den 21 januari 2014

Närvarande:
Mikael Holm, Henrik Brändén, Malin Ahnberg, Johannes Åman Pohjola, Anders Andersson och Nicholas Miles.

 

 § 1. Mötets öppnande
Mikael öppnade mötet kl 20:16

 

§ 2. Fastställande av röstlängd
Mötet konstaterade att samtliga närvarande medlemmar i Piratpartiet har yttrande-, yrkande- och rösträtt.

 

§ 3. Val av mötesfunktionärer
Mötet beslutade att välja
Mikael Holm till mötesordförande
Henrik Brändén till mötessekreterare
Malin Ahnberg och Anders Andersson till justerare

 

§ 4. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar
Mötet beslutade att anta bilaga 1 som stadga för Piratpartiet Uppsala län.

 

 § 5. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade
att(1) godkänna dagordningen med tilläggen punkt 3. val av mötesfunktionärer, 9.1 Åsikter, 9.2 Landstingslista, 9.3 Riksdagsvalslista och 10. Mötets avslutande.
att(2) justera numreringen av punkterna på dagordningen.

 

§ 6. Val av styrelse

(a) Val av ordförande.
Mötet beslutade att välja Mårten Fjällström till ordförande. Mötet noterade att beslutet var enhälligt.

(b) Val av sekreterare
Mötet beslutade att välja Nicholas Miles till sekreterare. Mötet noterade att beslutet var enhälligt.

(c) Val av kassör
Mötet valde att välja Johannes Åman Pohjola till kassör. Mötet noterade att beslutet var enhälligt.

(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio.
Mötet valde att fastställa antalet ledamöter till två.

(e) Val av dessa ledamöter.
Mötet beslutade att välja Anders Andersson och Mikael Holm till ledamöter.

 

§ 7. Val av revisor och ersättare för denna.
Mötet beslutade att välja Henrik Brändén till revisor och vakantsätta posten som ersättare. Mötet noterade att beslutet var enhälligt.

 

§ 8. Val av valberedning
Mötet beslutade att välja Malin Ahnberg till valberedare. Mötet noterade att beslutet var enhälligt.

 

§ 9. Övriga frågor

9.1 Framtagande av landstingspolitik:
En fråga att hantera så fort som möjligt är hur föreningen ska ta fram den politik man ska driva i det kommande valet. Mötet beslutade

att styrelsen får i uppdrag att samla ihop de som är intresserade av att stå på en valsedel till landstingsvalet plus andra intresserade medlemmar och anordna en eller flera träffar för att skriva ihop förslag på politik som föreningen ska driva. Denna politik ska sedan antas på ett extra medlemsmöte senare i år.

9.2 Landstingslista
Föreningen behöver fundera på hur man ska ta fram en landstingslista inför landstingsvalet i höst. Mötet beslutade

att styrelsen tar fram ett listförslag som sedan ska behandlas på ett extra medlemsmöte där medlemmar för möjlighet att lägga egna motförslag i form av färdiga listor.

9.3 Riksdagslista
Efter ett beslut på höstmötet 2013 finns det möjlighet för föreningen att anta en egen riksdagslista och dela ut i Uppsala län. Mötet beslutade

att köra på partiets centrala riksdagslista.

 

§ 10. Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>